قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدک الخير انک علي کل شي ء قدير. تولج الليل في النهار و تولج النهار في الليل و تخرج الحي من الميت و تخرج الميت من الحي و ترزق من تشاء بغير حساب.
ترجمه آيات

بگو (اي پيامبر) بارالها اي خداي ملک هستي، به هر کس بخواهي ملک و سلطنت مي دهي و از هر کس بخواهي مي گيري و به هر کس بخواهي عزت و اقتدار مي بخشي و هر که را بخواهي خوار مي کني، خدايا هر خير و نيکوئي بدست تو است و تو بر هر چيزي توانائي (و من که سراپا حاجتم ديگر چه بگويم) (26) .

تو شب را در روز نهان سازي و روز را در شب فرو مي بري و زنده را از مرده و مرده را از زنده بر انگيزي و به هر کس بخواهي روزي بي حساب مي دهي (چون کسي از او طلبکار نيست تا بحساب طلبش روزيش دهد) (27) " />
free vector
رفتن به نوارابزار