مقدمه: يکي از شاخه هاي توحيد، توحيد درحاکميت است قرآن مجيد در ضمن آياتي بيان مي دارد که مراد از توحيد در حاکميت چيست. ما اين آيات را همراه با تفسير آن به قلم علامه طباطبايي تقديم مي داريم.

فعل خداي تعالي و حکمش نفس حق است، نه اينکه مطابق با حق و موافق با آن باشد.

توضيح اينکه: هر چيزي وقتي حق است که در خارج و در اعيان، ثابت و واقع بوده باشد، نه اينکه وجودش وابسته به وهم و ذهن انساني باشد، مانند خود انسان که يکي ازموجودات خارجي است، و همچنين مانند زميني که انسان در روي آن زندگي مي کند، و گياه و حيواني که از آن تغذيه مي نمايد، بنا بر اين وقتي آمري ما را امر به چيزي مي کند و يا قاضي به چيزي حکم مي نمايد امر آمر و حکم قاضي وقتي حق مطلق است که با مصالح مطلقي که ماخوذ از سنت جاري در عالم است، موافق باشد.و وقتي حق نسبي و غير مطلق است که اگربا نظام عام جهاني موافقت ندارد با مصالح نسبي ماخوذ از سنت جاري، نسبت به بعضي از اجزاي عالم موافق بوده باشد.
" />
چهارشنبه, ۲۹ خرداد , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار