مقدمه: توحيد در حاکميت يعني اينکه حاکميت حق مختص خدا است و جز او کسي حق حکومت ندارد و هر نوع حکومتي بايد با اذن او صورت پذيرد مقاله اي که تقديم مي گردد تقسيري از آيات قرآن مجيد در اين موضوع است که از تفسير گران قدر الميزان ذيل آيه انتخاب نموده ايم.

ماده"حکم"دلالت دارد بر اتقان و استحکامي که اگر در هر چيزي وجود داشته باشد، اجزائش از تلاشي و تفرقه محفوظ است، خلاصه هر موجودي که از روي حکمت به وجودآمده باشد، اجزايش متلاشي نگشته و در نتيجه، اثرش ضعيف و نيرويش در هم شکسته نمي شود، اين است همان معناي جامعي که برگشت جميع مشتقات اين ماده، از قبيل احکام وتحکيم و حکمت و حکومت و...به آن است.انسان در وظائف مقرره در ميان موالي و عبيد وحقوق دائره در بين مردم به يک نوع از اين اتقان برمي خورد، و مي بيند که موالي و رؤسا، وقتي عبيد و مرئوسين خود را به چيزي امر مي کنند، گويا تکليف را به مامورين گره زده و آنان رابدان پاي بند مي سازند، گرهي که نتوانند بگشايند و قيدي که نتوانند از آن رهائي بيابند.
" />
سه شنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار