در درس گذشته توحيد بمعناي نفي شريک در وجوب وجود و نيز بمعناي نفي کثرت در درون ذات را بيان کرديم و ضمنا اشاره اي به نفي مغايرت صفات با ذات الهي نموديم و توضيح آن در بحث صفات الهي خواهد آمد اما شرکي که در ميان طوايف مختلف مشرکين شايع بوده و هست شرک در خالقيت و بخصوص شرک در تدبير جهان است و مباحث گذشته براي ابطال آن کافي نيست زيرا ممکن است کسي با پذيرفتن توحيد به معناي گذشته معتقد شود که واجب الوجود يگانه تنها يک يا چند مخلوق را آفريد و ديگر نقشي در آفرينش ساير مخلوقات و تدبير امور آنها ندارد و اين امور بوسيله کساني انجام مي گيرد که خودشان واجب الوجود نيستند اما در ايجاد و تدبير ساير پديده ها مستقل هستند و نيازي به خداي متعال ندارند از اين روي لازم است توحيد در خالقيت و ربوبيت بطور جداگانه مورد بحث قرار گيرد " />
سه شنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار