ربوبيت

از جمله روابطي که بين خدا و خلق، لحاظ مي شود اينست که مخلوقات نه تنها در اصل وجود و پيدايششان نيازمند به خدا هستند بلکه همه شئون وجودي آنها وابسته به خداي متعال است و هيچگونه استقلالي ندارند و او به هر نحوي که بخواهد در آنها تصرف مي کند و امورشان را تدبير مي نمايد.

هنگامي که اين رابطه را به صورت کلي در نظر بگيريم مفهوم ربوبيت، انتزاع مي شود که لازمه آن تدابير امور است و مصاديق فراواني، مانند حفظ و نگهداري کردن، حيات بخشيدن و ميراندن، روزي دادن، به رشد و کمال رساندن، راهنمايي کردن و مورد امر و نهي قراردادن و... دارد.

شئون مختلف ربوبيت را مي توان به دو دسته کلي تقسيم کرد: ربوبيت تکويني که شامل اداره امور همه موجودات و تامين نيازمنديهاي آنها و در يک کلمه «کارگرداني جهان » مي شود، و ربوبيت تشريعي که اختصاص به موجودات ذي شعور و مختار دارد و شامل مسائلي از قبيل فرستادن انبياء و نازل کردن کتب آسماني و تعيين وظايف و تکاليف و جعل احکام و قوانين مي گردد.
" />
free vector
رفتن به نوارابزار