مقدمه: هدايت موجودات يکي از راههاي خداشناسي است که در قرآن مجيد مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر استاد شهيد مطهري(ره) مفصلا به اين برهان پرداخته و اثبات نموده است که اصل هدايت غير از اصل انتظام و اصل خلقت است. ايشان مواردي از هدايت موجودات در جمادات، در گياهان و در حيوانات و در انسانها را تبيين نموده است.

برهان ديگري که در اينجا هست برهان هدايت است.برهان هدايت با برهان نظم فرق مي کندکه تقريرش را حالا عرض کنيم و تفصيلش را بگذاريم براي جلسه بعد.برهان نظم مربوط به ساختمان موجودات بود.وضع ساختمان موجودات حکايت مي کندکه سازنده اينها يا خود عاقل و شاعر و مدبر بوده است يا تحت تدبير و تسخير يک اراده اي بوده است.مساله هدايت از اين مهمتر است، مربوط به کار اشياء است، مربوط به کار موجودات است، يعني موجودات پس از ساخته شدن، کاري که مي کنند عجيب است.اين کار نشان مي دهد که يک چيز ديگري، يک نوري، يک جاذبه اي - هر چه مي خواهيد اسمش را بگذاريد- وجود دارد که او را در کار خودش هدايت و رهبري مي کند.اين هم يک مطلبي است که قرآن مجيد روي آن جداگانه تکيه کرده است و اين را ما جز در قرآن در جاي ديگر سراغ نداريم که ميان نظم و هدايت تفکيک کرده باشد يعني به عنوان دو دليل ذکر کرده باشد.مجموعا در چهار آيه از آيات قرآن هست که ايندو پهلوي يکديگر به عنوان امر جداگانه قرار گرفته اند. " />
سه شنبه, ۱ مرداد , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار