مديريت رسانه
رویکردها در ارتباطات:                   فرایندی            معناشناختی
ماهیت و نوع رسانه:         نوع رسانه در نحوه مدیریت افراد موثر است.
سه رويكرد نسبت به فعاليت هاي راديو و تلويزيون وجود دارد:
•    1- رویکرد ابزارگرایانه                         2- رویکرد ذات گرایانه                3- رویکرد تعامل گرایانه
رویکردهای مدیریت رسانه:           رویکرد رابطه رسانه و پیام گیر(مخاطب) براین اساس سه رویکرد داریم:
1.    تجویزی: به دنبال خیر و مصلحت هستند:           1. استبدادی2              . پدر سالاری
در اینجا مخاطب منفعل است یعنی از بالا یک چیزی تجویز می شود و یک طرفه است.
در یک مثال: آموزش ریاضی به بچه؛ یک وقت به صورت تجویزی است یعنی تحکم می شود که یاد بگیرد. یک وقت هست که به صورت مشتری مداری است یعنی بچه را می برد به پارک و به او می گوید بازی کن. یک وقت هم دوست مداری و مصلحت اندیش است یعنی در عین اینکه او را به پارک می برد که بازی کند ریاضی هم به او یاد می دهد. " />
free vector
رفتن به نوارابزار