چکيده

فريضه امر به معروف و نهي از منکر تنها در تذکرات افراد عادي نسبت به بعضي گناهان جزئي خلاصه نمي شود، بلکه قيام بر ضد حکومت ستمگر و تلاش براي اصلاح ساختار سياسي جامعه و تشکيل حکومتي بر اساس حق و قرآن نيز از مصاديق امر به معروف و نهي از منکر است. هرگاه در جامعه اي اين فريضه مهم اجرا نشود و افراد در قبال پياده شدن اين امر خطير احساس مسئوليت نکنند، مرگ آن جامعه حتمي خواهد بود.

پس از رحلت پيامبر (ص)، به اين تکليف مهم آن چنان که شايسته بود عمل نشد و در نتيجه دين به ضعف گراييد و فاسقان و فاجران بر اوضاع مسلط شدند. در چنين شرايطي امام حسين (ع) براي برپايي اين عنصر اساسي دست به قيام زد. پرسش اصلي اين مقاله نقش امر به معروف و نهي از منکر در نهضت امام حسين (ع) است و رويکرد آن توصيفي ـ تحليلي و تاريخي است. جايگاه و اهميت امر به معروف و نهي از منکر، نقش آن در نهضت عاشورا، چيستي اصلاح و اهداف اصلاحي امام حسين (ع) و موقعيت و زمان قيام اصلاحي از مباحث ارائه شده است.
" />
free vector
رفتن به نوارابزار