روايت معتبره مسعدة بن صدقه است که «کافي» آن را روايت مي کند:

از علي بن ابراهيم، از هارون بن مسلم، از مسعدة بن صدقه، از ابو عبدالله [امام صادق] عليه السلام نقل شده که فرمود: پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم فرموده است: «چگونه خواهيد بود زماني که زنانتان فاسد و جوانانتان فاسق شوند، اما امر به معروف و نهي از منکر نکنيد؟! پرسيدند: اي پيامبر خدا، آيا چنين وضعي رخ خواهد داد؟! فرمود: آري و بدتر از آن خواهد شد که به منکر بخوانيد و از نيکي باز داريد! پرسيدند: اي پيامبر خدا، چنين خواهد شد؟! فرمود: آري، حتي بدتر از اين، که معروف را منکر بدانيد و منکر را معروف!»(26)

از مسعده بن صدقه در «کامل الزيارات» روايت شده، که او کثيرالروايه است. صاحب «معجم الرجال» مي گويد: بدين عنوان، در اسناد بسياري از روايات آمده است که به 139 مورد مي رسد.(27) بزرگاني مانند:

علي بن ابراهيم و فرزندش، روايات وي را به واسطه هارون بن مسلم نقل کرده اند. افزون بر اين، وحيد بهبهاني قدس سره تعليقه اي دارد و مي گويد: جدم، مجلسي اول مي فرمايد: از خبرهاي مربوط به وي در کتب بر مي آيد که ثقه است؛ زيرا تمام آنچه را که روايت مي کند، در غايت متانت و استواري است و نيز با آنچه عالمان ثقه شيعي نقل مي کنند موافق است. از اين رو، طايفه شيعه به آنچه وي و ديگر سنيان مانند وي نقل کرده اند، عمل نموده اند، بلکه اگر تحقيق کنم، اخبار وي را بهتر و متين تر از اخبار امثال جميل بن دراج و حريز بن عبدالله خواهم يافت.(28) " />
free vector
رفتن به نوارابزار