الف ـ بيان

يکي از ويژگيهاي زيستي موجودات زنده، اطلاع رساني و انتقال پيام است. هر موجود داراي حيات، چه روحاني همچون فرشتگان و چه حيواني با همه تنوع و کثرت آن از اين خصيصه برخوردار است.

در عالم حيوانات، موضوع انتقال احساسات و پيام رساني، خود از شاهکارهاي خلقت و از ظرايف آن شمرده مي شود. و از معجزات علمي قرآن کريم نيز اين است که در عصر نزول خود که به دوران جاهليت بشر موسوم است، در اين خصوص سخن گفت و از پيام دادن مورچه اي به مورچگان ديگر خبر داد:

حتي اذا أتو علي واد النّمل قالت نملة يا ايّها النّمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنّکم سليمان و جنوده و هم لا يشعرون.

هنگامي که سليمان و يارانش از منطقه مورچگان گذر کردند، يکي از آنها به همنوعان خود گفت: در لانه هاي خود داخل شويد تا پايمال سليمان و لشکريان او نگرديد.(1)
" />
free vector
رفتن به نوارابزار