چون وجوب امر به معروف و نهي از منکر را دانستي و شرايط آن را شناختي، بدان که:

از براي آن چند مرتبه است:

اول: انکار قلبي، به اين نحو که: در دل، منکر فاعل معصيت باشي. و از اين جهت اورا دشمن داشته باشي. و اين مرتبه، مشروط به چهار شرطي که گذشت نيست، بلکه همين به دو شرط از آنها

مشروط است: يکي اينکه: عالم باشد به اينکه آنچه را مرتکب شده معصيت است. و ديگر آنکه: آن شخص که مرتکب منکر شده نادم و پشيمان نباشد.
" />
free vector
رفتن به نوارابزار