رابطه قدرت و فرهنگ

رمضان شعبانی سارویی­
چکیده
بررسی رابطه قدرت و فرهنگ از موضوعات جامعه شناسی فرهنگ است. فرهنگ یک ارتباط اندام واره‌ای و انگیزشی با سایر عرصه‌های قدرت سیاسی و اقتصادی دارد. بر اساس رویکرد سیستمی بین فرهنگ و قدرت رابطه تاثیر و تاثر است. فرهنگ به صورت ذاتی بر اقتصاد، سیاست و تمامی عرصه‌های اجتماع تاثیر می‌گذارد. از آنجا که فرهنگ محصول تعامل اجتماعی است، بخشی از جهان اجتماعی به شمار می‌آید و بر این اساس با خطوط مهم قدرت که در فضای اجتماعی حاکم است در رابطه قرار دارد. قدرت و فرهنگ به نحو غیر قابل تفکیکی با هم مرتبط هستند و تجزیه و تحلیل فرهنگ نباید از سیاست و روابط مبتنی بر قدرت جدا شوند و به همین جهت است که موضوع فرهنگ یک مسئله جدی حکومتی است و لازم است راه‌هایی که فرهنگ از طریق آنها با قدرت مربوط می‌شود در جزیی‌ترین شکل خود مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. ترسیم چنینارتباطی،مستلزمارائهالگوییاستکهدرآنچگونگیتقوموتعاملابعادجامعهبایکدیگرطراحی شدهباشد.

کلید واژه‌ها: فرهنگ، قدرت،جامعه‌شناسی فرهنگ " />
پنج شنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار