رحلت پيامبر اکرم (ص) آغاز تحولي ژرف در جامعه اسلامي به شمار مي رود. تحولي که در اندک زماني پس از رحلت بنيان گذار آن، برخي از نزديک ترين افراد به آن حضرت به شيوه اي اسفناک قرباني شدند. براستي چرا جامعه اي که اساس و حيثيت و ويت خويش را از اسلام يافته بود بر چنين واقعه هولناکي لب فرو بسته و شريک جرمي بزرگ در تاريخ بشريت شد؟
" />
free vector
رفتن به نوارابزار