مقدمه:

بدون ترديد امام خميني به عنوان بنيانگذار و مؤسس انقلاب اسلامي ايران بيشترين الهام را در اين حرکت اسلامي، از قيام عاشورا پذيرفته است. نگاه اُسوه گونه ايشان به حادثه نينوا، و بکارگيري مفاهيم کربلايي در تشويق اذهان عمومي، همه بيانگر تأثيرپذيري سخت ايشان از اين حادثه مي باشد. اگرچه امام فرصت نگارش آثاري را دربارة حرکت الهي امام حسين(ع) پيدا نکردند، امّا در قالب سخنراني هاي متعدد به تحليل علل، زمينه ها ، هدف و آثار اين قيام پرداخته اند. " />
free vector
رفتن به نوارابزار