براي آگاهي از قيام امام حسين (ع) و نتايج آن، اين پرسش پيش مي آيد که آيا قيام حسيني به نتايج و اهداف خاصي دست يافت و واقعيتي را دگرگون ساخت؟ بسياري از تاريخ دانان مدعي اند که قيام حسيني شکست خورد، زيرا براي جهان پيروزي سياسي فوري بر نداشت . براي درک بهتر نهضت حسيني (ع) بايد هدف ها و نتايج آن را خارج از پيروزي فوري و سريع و در دست گرفتن زمام امور جستجو کرد . نبايد اين انقلاب را مانند ساير انقلابات ملاحظه کرد بلکه بايد نتايج آن را در امور زير ملاحظه نمود . (1)
" />
free vector
رفتن به نوارابزار