پيش گفتار

بي ترديد هر حرکت و جنبشي که با هدف سازمان نوين و نظام جديد و اصلاحات معنوي و يا هر هدف ديگري برپا شود، به دنبال خود تأثير و پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم بر افکار عمومي و اوضاع و شرايط اجتماعي مي گذارد. در اين ميان، تفاوتي ميان آن قيامي که با هدف حمايت از حق و اصلاح امور و ايجاد عدالت و رسيدن به فضايل انساني صورت مي گيرد و آن نهضتي که در پي رسيدن به اغراض شخصي و گروهي است، وجود ندارد. " />
free vector
رفتن به نوارابزار