نهضت اصلاحي و مقدس امام حسين (ع) حادثه عظيم و اثرگذاري در تاريخ اسلام مي باشد که از يک سو اوضاع سياسي و اجتماعي موجود را دستخوش تغييرات اساسي کرده و از سوي ديگر نتايج روحي و معنوي عميقي به جاي گذاشت .
" />
free vector
رفتن به نوارابزار