نقش امام حسين(ع)با نقش امام حسن(ع)متفاوت است.در دوران امام حسين(ع)،ترديد مسلمانان در صحت جنگ و مشروع بودن آن از ميان رفت.درين مرحله،مسلمانان با تجربه امام علي(ع)به عنوان نمونه اعلاي حکومت عدل اسلامي،به سر مي بردند و ميدانستند که پيروزي بني اميه،پيروزي اشرافيت جاهلي بوده است که با رسول اکرم(ص)و يارانش دشمني عميقي داشتند.اشرافيتي که رسول خدا کوشيد تا آن را از ميان بردارد و پايه هاي اسلام را بر ويرانه هاي آن بنياد گذارد.پس نبايد از کراهتي که مسلمانان ازبني اميه داشتند،و از تجاوز طلبي و نخوت و بلند پروازي و کينه جوئي شان که حاصل روحيه جاهليت آنها بود حيرت کرد.
" />
free vector
رفتن به نوارابزار