شهيد مرتضي مطهري قدس سره که با دغدغه خاص به بررسي موضوعات اسلامي مي پرداخت، نسبت به حادثه عاشورا حساسيت و عنايت فوق العاده اي داشت. گر چه در اين باره تأليف و اثري مکتوب توسط خود استاد نيست، اما گويا آنچه در نظر داشته بر قلم جاري کند، در سخنرانيهاي خود اظهار نموده است. «حماسه حسيني» عنوان سه جلد کتاب از استاد شهيد است. اين مجموعه مشتمل بر سخنرانيها و يادداشتهاي ابتدايي و غير تفصيلي استاد مطهري است که از حدود سال 1347 تا 1356 شمسي ايراد و نوشته شده و تاکنون بيش از سي نوبت به چاپ رسيده است. اين کتاب با عنوان «الملحمةُ الحسينيه» به عربي ترجمه شده و به نام مترجم تصريح نشده است(1).
(2) " />
free vector
رفتن به نوارابزار