در جهان کنونی که افراد تحت تأثیر فرهنگ های بسیاری هستند، فرهنگی می تواند تداوم یابد که پاسخگوی نیازهای مادی و روحی افراد باشد. هویت مستلزم نوعی انتخاب است. بنابراین باید چنان زمینه های فرهنگی تقویت هویت خودی را توسعه داد که افراد دلایل کافی برای انتخاب نمادهای هویت خودی را داشته باشند.

راه کارهایی برای حفظ هویت در دنیای معاصر
جامعه ایرانی در مسیر تغییراتی قرار دارد که چشم انداز و دامنه آن چندان که باید روشن نیست. هر کس در جامعه ایران زندگی کند، کم و بیش حسی از دگرگونی دارد و این تجربه را به صورت های گوناگون بیان می کند. قضاوت هایی که درباره جوانان یا زندگی اخلاقی و مانند آن در محاورات عادی یا در گزارش های پژوهشی ابراز می شود، عموما ناظر به چنین تغییراتی است. به نظر می آید زندگی فرهنگی بیش از دیگر حوزه های زندگی اجتماعی در معرض چنین داوری های اخلاقی قرار گرفته است. بعضی تحولات اجتماعی راه را برای ظهور گروه های اجتماعی با ایده ها و برداشت های متفاوت باز کرده است. فرآیندهایی چون گسترش آموزش، رشد رسانه های همگانی و نفوذ آنها در زندگی فردی و جمعی، رشد شهرنشینی و تمرکز فزاینده جمعیت در شهرهای بزرگ، افزایش سطح آموزش زنان، افزایش شکاف های اجتماعی و ... زمینه های اجتماعی ظهور هویت های متفاوت را فراهم کرد. [۱۴]
در جهان کنونی که افراد تحت تأثیر فرهنگ های بسیاری هستند، فرهنگی می تواند تداوم یابد که پاسخگوی نیازهای مادی و روحی افراد باشد. هویت مستلزم نوعی انتخاب است. بنابراین باید چنان زمینه های فرهنگی تقویت هویت خودی را توسعه داد که افراد دلایل کافی برای انتخاب نمادهای هویت خودی را داشته باشند. [۱۵] در ادامه به عنوان نتیجه گیری از بحث، راه کارهایی برای تقویت هویت در دنیای معاصر ارائه می گردند:
۱. اعتماد سازی در روابط بین الملل: در عرصه بین المللی باید تنوع پذیرفته شود. ایده همسان سازی ایده ای دست نیافتنی است. در صورتی که در عرصه بین المللی فضایی به وجود آید که دولت های مختلف بتوانند بر پایه اعتماد متقابل و احترام به حقوق یکدیگر و با به رسمیت شناختن همه تفاوت های فرهنگی و سیاسی درصدد رفع مشکلات یکدیگر برآیند، می توان انتظار پیشرفت همه جانبه در عرصه جهانی را داشت.
در جهان به هم پیوسته امروز امنیت مناطق مختلف جهان را نمی توان از یکدیگر تفکیک کرد. بنابراین تلاش برای تقویت متقابل و ایجاد صلح، مسوولیتی سنگین به شمار می رود. اولین گام در جهت تامین امنیت، اطمینان سازی به عنوان اصولی ترین راهبرد در تحول انسانی است. ایجاد بستر مناسب برای حصول اعتماد متقابل و رفع یا کاهش نگرانی باید در سطح روابط دولت ها قرار گیرد. باید با فراهم آوردن زمینه مناسب برای گفتگو میان تمدن ها و فرهنگ ها با محوریت اصحاب نظر، راه را به سوی تفاهم بنیادی که مبنای صلح راستین بر پایه استیفای حقوق همه ملت ها است بگشاییم و زمینه های تاثیر تبلیغات سوء در افکار عمومی را ازمیان برداریم. جهان نیازمند صلح و آرامش است و بدیهی است که اگر صلح عادلانه و شرافتمندانه نباشد، پایدار نخواهد بود. [۱۶]
" />

free vector
رفتن به نوارابزار