مقام معظم رهبري

آيا پولي که انسان براي پيش خريد چيزي مثلاً خودرو يا خانه پرداخت مي نمايد و مابقيپول را به صورت اقساط تا زمان تحويل خودرو پرداخت مي کند، خمس دارد؟ يا فقط سودمشارکت (تخفيفي که مي دهند) خمس دارد؟

اگر واقعا خودرو را پيش خريد کرده و تمام پول آن را نقد پرداخته که خودرورا در وقت معيّن تحويل بگيرد و نياز به خودرو هم دارد، خمس ندارد و سودمذکور هم اگر قبل از سال خمسي صرف در خريد ماشين شود، خمس ندارد و درغير اين صورت خمس دارد و اگر سر سال خمسي قابل دريافت باشد، بايد همانوقت خمسش را بپردازد. " />
free vector
رفتن به نوارابزار