مسيحيت و حکومت واحد جهاني:
نجات عالم و ايجاد عصر با شکوه به دنبال ظهور دوم [14] (بازگشت عيسي عليه السلام) از اعتقادات جدي مسيحيان است. «کمرهاي خود را بسته، چراغ هاي خود را افروخته بداريد… مستعد باشيد، زيرا در ساعتي که گمان نمي بريد، پسر انسان مي آيد» (لوقا، 12: 35 و36 و41). برخي از مسيحيان باور دارند که پيش از بازگشت مسيح عليه السلام آخرين نبرد تاريخ، جنگ آخرالزمان(آرماگدون يا هارمجدون) [15] اتفاق خواهد افتاد…(هال سل، 1377: ص50). طبق مباحث کتاب مکاشفه، نبرد عصر ظهور، جنگي بسيار وحشتناک است که برخي آن‌را نبرد«هسته اي» تفسير مي کنند (هال سل، همان: ص37-49). در يكي از كتب مقدس مسيحيان آمده است:
و ديدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبي سفيد که سوارش امين و حق نام دارد و به عدل، داوري و جنگ مي نمايد. چشمانش چون شعله آتشي است و بر سرش افسرهاي بسيار است. اسمي مرقوم دارد که جز خودش هيچ کس آن را نمي داند. جامه خون آلوده در بر دارد و نام او را کلمه خدا مي خوانند. لشکرهايي که در آسمانند، بر اسب هاي سفيد و به کتان سفيد و پاک ملبّس از عقب او مي آيند. از دهانش شمشيري تيز بيرون مي آيد، تا به آن، امت ها را بزند و آن‌ها را به عصاي آهنين حکمراني خواهد نمود (مكاشفه يوحنا، 19: 11-17).
از بررسي اجمالي فرازهاي مذکور، مطالب زير به دست مي آيد: اعلام آمادگي سراسري براي استقبال از منجي موعود؛ اعلام نبرد آخرين و سرنوشت ساز؛ رهبر اين قيام، امين و حق نام دارد که به عدل، داوري و جنگ مي کند؛ مرحله نهايي حکمراني بر مردمان است.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار