ارسطو گفته است که هر حرکتي محرک لازم دارد، چون حرکت حادث است، حادثه است، پديده است، بدون علت نمي تواند باشد (1).حرکت محرک لازم دارد، بدون محرک محال است.اين يک مقدمه.

مقدمه دوم: علت از معلول خودش انفکاک پذير نيست و لو زمانا، يعني علت با معلول خودش هميشه همزمان است، محال
است که علت از معلول فاصله زماني يا[با آن]توالي زماني داشته باشد.اگر علتي از معلول خودش منفک شد، آن علت واقعي
نيست، به اصطلاح علت «اعدادي » است، علت آماده کننده است نه علت واقعي.

مقدمه سوم: حرکت در دنيا وجود دارد و ما گفتيم حرکت به محرک همزمان احتياج دارد.مي گويد محرک خودش متحرک
به معني اعم - يعني متغير، متحول - است يا نيست؟آيا آن محرک، خودش ثابت است يا متحرک؟اگر ثابت است، مدعاي
ارسطو تا اينجا ثابت است، با توضيحي که بعد عرض مي کنيم.اگر محرک ثابت نيست و متحرک است، آن هم باز به يک
محرک احتياج دارد، باز صحبت در آن محرک مي آيد که متحرک است يا ثابت، در نهايت امر بايد حرکتها منتهي به ثابت
بشوند که اسم آن ثابت را مي گذارند «محرک اول » .

" />
دوشنبه, ۴ شهریور , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار