پرشورترين حماسه تاريخ

پرارزش ترين فرازهاي تاريخ ، صفحاتي است كه از زندگاني مردان بزرگ بحث مي كند .

زندگي آنها ، امواج مخصوص داري و مملو از انواع حوادث است .

آنها بزرگ بوده اند و آنچه مربوط به آنهاست ؛ از جمله تاريخشان ، بزرگ و باعظمت است ، درخشندگي خيره كننده
اي دارد ، تا آنجا كه بخواهيم آموزنده و پرمعني و اسرارآميز است .

آنها شاهكار آفرينش خلقتند ، زندگي آنها هم شاهكار تاريخ ، و مملو از حماسه هاي پرشور آفرينش است .

در ميانِ اين مردان بزرگ تاريخ ، هيچ يك به اندازه « محمد » پيامبر بزرگ اسلام ( صلّي الله عليه وآله )
زندگي پرموج ، پرحادثه و پرانقلاب نداشته است . هيچ يك با اين سرعت در محيط خود ، و سپس در تمام چهان
چنين نفود عميقي نكرده است .

هيچ يك از آنها از ميان چنان جامعه اي منحط و عقب افتاده ، تمدني آن چنان عالي و شكوهمند به وجود نياورده ،
اين حقيقتي است كه تاريخ نويسانِ شرق و غرب به آن معترفند .

مطالعه تاريخ زندگيِ چنين مرد بزرگي ، بسيار چيزها مي تواند به ما بياموزد و صحنه هاي گوناگون آموزنده اي از
نظر ما بگذراند . " />