الناصریات
کتاب الناصریات مشتمل بر 207 مساله فقهی است. هرچنددر پایان کتاب چندمساله اعتقادی نیز آمده است.() سید مرتضی آن را درمقام شرح و نقد و تسدید فقه جد مادری خود حسن اطروش،معروف به ناصرکبیر،صاحب دیلم و طبرستان تالیف کرده است.() این کتاب یک بار درسال 1276ه.ق. درضمن الجوامع الفقهیه درایران چاپ شد و اخیرادرسال 1417ه.ق. توسط مرکز البحوث والدراسات العلمیه وابسته به مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی تحقیق و دریک مجلد به چاپ رسیده است.
منبعی که دراین مباحث برآن اعتماد نموده ایم،همین چاپ است.
از ذکر اسامی کتاب های مسائل الخلاف()، مسائل اصول الفقه() العدد() وتنزیه الانبیاء() دراین کتاب بر می آید که الناصریات بعد از آنهاتالیف شده است.
سید دراین کتاب ضمن بیان مسائل فقه جد خود ناصرکبیر،نظریات خویش و امامیه ونیزدیگر فقهای عامه را آورده و برمذهب خود استدلال کرده است. کتاب مشتمل بربیشترابواب فقه است هرچند درهرباب به مهم ترین مسائل پرداخته است.
عناوین ابواب وموضوعات کلی کتاب به ترتیب زیر است:
کتاب الطهاره،64 مساله کتاب الصلاه،50 مساله کتاب الزکاه،11 مساله کتاب الصوم،10 مساله کتاب الحج،12 مساله کتاب النکاح،13 مساله کتاب الطلاق،11مساله کتاب الشفعه،3 مساله کتاب الرهن،2 مساله کتاب الغصب ،3 مساله کتاب الدیات،4 مساله کتاب الایمان،1 مساله کتاب الفرائض،8 مساله کتاب القضا،1 مساله مسائل متفرقه،9 مساله در خصوص مذهب فقهی ناصر کبیر(حسن اطروش) جد اعلای مادری سید مرتضی،اقوال مختلف است.مولف کتاب ادب المرتضی می گوید: " />
سه شنبه, ۱ مرداد , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار