اشاره: با توجه به در پيش بودن انتخابات يازدهمين دوره رياست‌جمهوري، بحث و گفتگو درباره شرايط داوطلبان از موضوعات قابل طرح در محافل علمي است. از اين رو، مقاله پيوست كه به طرح موضوع امكان «رياست جمهوري زنان» مي پردازد، جهت مطالعه علاقه مندان، تقديم مي گردد.
نشر اين به منزله تأييد تمام محتواي آن از سوي پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان نمي باشد. اين مقاله پيشتر در شماره 31 مجله «مطالعات راهبردي زنان» در سال 1385 منتشر شده است.

چكيده: رعايت حقوق زن در ابعاد مادي و معنوي، از موضوعات مهمي مي‌‌باشد كه اصل 21 قانون اساسي تضمين و احياي آن را وظيفه دولت دانسته است. از جمله اين حقوق، حق انتخاب شدن است. زنان واجد شرايط نيز حق دارند مانند مردان، براي تصدي مناصب سياسي و اجتماعي، داوطلب شوند. از جمله اين مناصب، منصب رياست جمهوري مي‌‌باشد

كلمه هاي كليدي: حقوق زن، ولايت، رياست جمهوري، وكالت " />
free vector
رفتن به نوارابزار