روش های تحلیل پیام کمی    روش های تحلیل پیام کیفی
1 . تحلیل محتوای کمی :
    تحلیل محتوای مقوله ای
    تحلیل محتوای تقارن
    تحلیل محتوای ارزیابی    1 . تحلیل نشانه شناسی
2 . تحلیل گفتمان
3 . تحلیل محتوای کیفی
روش های تحلیل پیام

•    یک پیام را می توان هم به صورت کمی و  هم به صورت کیفی تحلیل نمود و هیچ کدام نمی تواند جایگزین دیگری شود.
•    کمیت و کیفیت دو ویژگی است که در همه پیام ها وجود دارد. به عنوان مثال رویکرد کمی به غزلیات حافظ یعنی شمارش و آمار گیری میزان استفاده حافظ از کلمه «خمر» یا دیگر کلمات در اشعارش و ... اما رویکرد کیفی یعنی تفسیر اشعار او و یافتن حرف اصلی غزلیات وی
•    مثالی دیگر : تحلیل کمی یک فیلم سینمایی یعنی مثلا آمار گیری از تعداد نماهایی که تصویر مرد یا زن را نشان داده است. تحلیل کیفی آن فیلم مثل تحلیل نشانه شناسی و یافتن دال و مدلول هایی که قصد رساندن پیام خاصی را دارد. یا تحلیل گفتمان آن فیلم به معنای به دست آوردن پیام کلی فیلم.
•    مثالی دیگر: در علوم قرآن همه تفاسیر موجود کیفی هستند. اما رویکرد های کمی به تعداد استفاده کلمات در قرآن تحلیل محتوای کمی است.
•    معمولا اگر حجم پیام زیاد باشد با روش کمی بررسی می شود .اما اگر پیام مثلا یک بیت شعر قرار باشد تحلیل شود باید از روش کیفی استفاده می کنیم.
•    در مطالعات اولیه هر تحقیق کمی، کیفیت موضوع، زمینه ها و متغیر های آن مشخص می شود که از نوع مباحث کیفی است؛ در واقع در هر دو تحقیق کمی و کیفی مرحله مطالعات اولیه (اکتشافی) کیفی خواهد بود. در این مطالعات تحقیقات پیشین (چه کمی و چه کیفی) بررسی خواهد شد.
همچنین نتیجه کلی یک تحقیق کمی نیز یک پیام کیفی خواهد بود.
تحقیقات کمی : کیفیت           کمیت          کیفیت
تحقیقات کیفی: کیفیت           کیفیت
•    زمان پیدایش روش های تحقیق کمی قبل از روش های کیفی است.
" />
شنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار